Kapat

DUYURULAR

“İcra takibi dolayısıyla veri sorumlusu avukat tarafından borçlunun borç bilgisinin oğlu ile paylaşılması ve kendisi ile borç bilgisi paylaşılan borçlunun oğlunun telefon numarasının bu suretle hukuka aykırı olarak işlenmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/12/2022 tarihli ve 2022/1281 sayılı Karar Özeti

“İcra takibi dolayısıyla veri sorumlusu avukat tarafından borçlunun borç bilgisinin oğlu ile paylaşılması ve kendisi ile borç bilgisi paylaşılan borçlunun oğlunun telefon numarasının bu suretle hukuka aykırı olarak işlenmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/12/2022 tarihli ve 2022/1281 sayılı Karar Özeti

İcra takibi dolayısıyla veri sorumlusu avukat tarafından borçlunun borç bilgisinin oğlu ile paylaşılması ve kendisi ile borç bilgisi paylaşılan borçlunun oğlunun telefon numarasının bu suretle hukuka aykırı olarak işlenmesine dair yapılan şikayete ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (Kurul) 01/12/2022 tarih ve 2022/1281 sayılı Kararı ile;

“Haciz Tutanağı”nda; borçlu ve oğlunun haciz mahallinde olduğu ve konuya ilişkin olarak haciz memuru tarafından kendisine bilgilendirmelerde bulunulduğu hususlarının kayıt altına alındığı, ayrıca söz konusu tutanakta “Yediemin” sıfatıyla oğlunun da imzasının yer aldığı, ilgili kişilerin Kuruma intikal ettirdiği şikâyet dilekçelerinin eklerinde yer alan arama kayıtlarının tarihlerinin ise haciz işleminin gerçekleştirildiği tarihten sonraki günlere ait olduğunun görüldüğü, dolayısıyla veri sorumlusunun yaptığı aramalar sonrasında ilgili kişiler konumundaki oğlunun, babasına ait borç bilgisini ilk defa bu aramalar ile öğrenmesinin mümkün olmadığı, zira bu aramalardan önce tanzim edilmiş olan haciz tutanağında kendisinin imzası bulunduğundan, borçlunun oğlunun konuya hâlihazırda vakıf olup şikâyet konusu olan kişisel verinin, alenileştiği, aleni verinin ise alenileştirildiği kişiler bakımından gizliliğinin düşünülemeyeceği, borçlunun oğlunun da haciz tutanağına imza atmakla haciz işleminin bir tarafı hâline geldiği, birtakım hacizli mallar üzerine yediemin olarak tayin edildiği ve söz konusu mallar üzerinde istihkak iddiasında bulunduğunun anlaşıldığı, bu çerçevede Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendi uyarınca “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” şartına dayanılarak, örneğin üzerine yediemin olarak tayin edildiği hacizli malların durumu vb. hakkında bilgi almak ve yürütülen hukuki işlemler hakkında kendisine bilgi vermek amacıyla kişisel verisi hüviyetinde olan şahsî cep telefonu numarasının, veri sorumlusu avukat tarafından, borçlunun oğlunun açık rızası olmaksızın, söz konusu amaçla sınırlı ve kısıtlı olmak üzere işlenebileceği, öte yandan borçlunun oğlunun cep telefonu numarasının veri sorumlusu tarafından hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğine ilişkin Kuruma herhangi bir belge iletilmediği, borçlunun oğlunun kişisel verisi olan cep telefonu numarasının, aradaki hukuki ihtilafa ilişkin hususlarla sınırlı olmak üzere işlenmesinin hukuka aykırı olmadığı, borçlunun oğlunun başvurusunda başvuruda bulunan vekil ile vekaletnamede yer alan vekilin farklı olması ve taraflar arasında düzenlenen bir yetki belgesi de veri sorumlusuna ya da Kuruma iletilmemiş olduğundan, söz konusu başvurunun yanıtlanmamasının hukuka aykırılık teşkil etmediği, bununla birlikte, ilgili kişinin başvurusunda yer alan vekaletnamede kişisel verilere ilişkin özel yetki yer almamasının, söz konusu taleplerin yanıtlanmaması noktasında bir engel teşkil etmediği değerlendirmeleriyle,

Dosyada mevcut bilgi ve belgelerden veri sorumlusunun borçlunun oğlunun telefon numarasını hukuka aykırı işlediğinin tevsik edilemediği anlaşıldığından söz konusu iddia hakkında Kanun kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına, borçlunun “aynı zamanda da kişisel verisi olan, kendisinin borçlu olduğuna dair bilginin veri sorumlusu tarafından oğluna iletilmesi” şeklindeki şikâyetine ilişkin olarak Kanun kapsamında tesis edilebilecek bir işlem olmadığına,

Veri sorumlusunun kendisine Kanun ve Tebliğ kapsamında, vekilleri aracılığıyla başvuruda bulunan ilgili kişilerden yasal bir mecburiyet bulunmamasına karşın “kişisel verilere ilişkin özel yetki” talep ettiği göz önünde bulundurulduğunda, başvuruları Kanun ya da Tebliğ’de bulunmayan, ayrıca herhangi bir yasal mesnede de dayanmayan ek külfetler getirmek suretiyle zorlaştırmamasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması konusunda veri sorumlusunun uyarılmasına karar verilmiştir.
 
Karar Tarihi : 01/12/2022
Karar No : 2022/1281

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7589/2022-1281

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23