Kapat

HABERLER

27/12/2018 tarihli ve (24) numaralı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yapılmasına dair cumhurbaşkanlığı kararnamesinin; 1. maddesiyle 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı resmi gazetede yayımlanan (1) numaralı cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 503. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın, 2. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 504. maddesinin (4) numaralı fıkrasına eklenen cümlenin, Anayasanın 10., 104. ve 128. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talepli başvuru

27/12/2018 tarihli ve (24) numaralı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yapılmasına dair cumhurbaşkanlığı kararnamesinin; 1. maddesiyle 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı resmi gazetede yayımlanan (1) numaralı cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 503. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın, 2. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 504. maddesinin (4) numaralı fıkrasına eklenen cümlenin, Anayasanın 10., 104. ve 128. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talepli başvuru

İptali istenen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kuralları; ‘’Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlığa atananların vara emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmez. Ayrıca bu görevlere atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlara, talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanır.’’, ‘’Bakan Yardımcısı kadrosuna atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmez. Ayrıca bu kadroya atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlara, talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanır.
İptal talebinin gerekçesi; Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak görevlendirilenlerin nitelikleri itibarıyla kamu görevlisi oldukları, bu kişilerin emeklilik ve yaşlılık aylıkları ile diğer özlük haklarına ilişkin hususların Anayasa gereği kanunla düzenlenmesi gerektiği, dava konusu kuralın 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bağlantılı olarak 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve 5335 sayılı Kanun’da açıkça düzenlenen bir konuya ilişkin olduğu, kanunda açıkça düzenlenen konularda CBK çıkarılamayacağı gibi kuralın anılan kanuni düzenlemelere de aykırı olduğu, Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya bakanlık kadrolarında görev yapanlar ile diğer kamu görevlerine atananların aynı statüde olmalarına rağmen aralarında farklılık yaratılmasının eşitlik ilkesine ihlal ettiği belirtilerek kuralın Anayasın 10., 104. ve 128. maddelerine aykırı olmasıdır.
Anayasa Mahkemesi yaptığı inceleme sonucu bakan yardımcı kadrosuna atananların emeklilik ve yaşlılık aylıklarıyla ilgili bir düzenleme getiren kuralın Anayasa’nın ikinci kısım ikinci bölümünde yer alan mülkiyet hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca CBK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kaldığı kanısına varmıştır.
Anayasa Mahkemesi, 27/12/2018 tarihli ve (24) numaralı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yapılmasına dair cumhurbaşkanlığı kararnamesinin; 1. maddesiyle 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı resmi gazetede yayımlanan (1) numaralı cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 503. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın, 2. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 504. maddesinin (4) numaralı fıkrasına eklenen cümlenin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 30/03/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.
Esas Sayısı: 2019/12
Karar Sayısı: 2022/164
Karar Tarihi: 29/12/2022
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230315-30.pdf

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

bilgi@hahukuk.com

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23