Kapat

HABERLER


04.01.2023

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 135 üyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 12, 16 ve geçici 2. Maddeleri hakkında Anayasa’nın “Başlangıç” kısmı ve 2., 6., 7., 8., 11., 104 ve 128. maddelerine aykırılık olduğu gerekçesiyle iptali istenmesine ilişkin karar

Yapılan değerlendirmede ilk olarak cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin anayasal çerçevesi ve yargısal denetimi yapılmış ve her ne kadar Anayasa’da Cumhurbaşkanı’na CBK çıkarma yetkisi verilmekle birlikte bu yetkinin sınırsız olmadığı tespit edilmiş ve yapılan değişikliklerin yetki yönünden bir aykır...

Devamı
03.01.2023

Anayasa Mahkemesinin Mazbut Vakfın Galle Fazlasının Mülkiyet Hakkıyla Bağlantılı Olarak Ayrımcılık Yasağına Aykırı Şekilde Paylaştırılamayacağına Dair Kararı

Başvurucuların bireysel başvurusuna dayanak teşkil eden davanın konusundaki vakıf zürri* bir vakıftır. Vakfın vakfiyesine göre vâkıfın ölümünden sonra batın tertibi üzere erkek evlatları eşit olarak mutasarrıf olacaktır. Vakıf bir mazbut vakıf* olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönetiminde bulunmak...

Devamı
30.12.2022

Basın Duyurusunda Açıklanan Görüşlere İstinaden İdari Para Cezası Uygulanması Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlali Hakkında Karar

2016 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi sonucunda anaysa değişiklik taslağı hazırlanmıştır. Söz konusu taslak ile başbakanlık makamı kaldırılmış Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri tekrar düzenlenmiş ve yeni sistem ‘’Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’’ olarak ifade edilmiştir. Anayasa değiş...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

bilgi@hahukuk.com

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23